KOMITETY EKSPERCKIE

1/ Komitet Zdrowia – przewodnicząca Pani Poseł Ewa Kralkowska,

kontakt: kralkowska.ewa@wp.pl

Sprawy: szeroko pojętej ochrony zdrowia.

2/ Komitet Gospodarki i Rozwoju – przewodniczący Pan Poseł Jacek Piechota

kontakt: jacek.piechota@pol-ukr.com

   Sprawy: polityka gospodarcza, a w szczególności: restrukturyzacja gospodarki, efektywności przemysłu, handlu międzynarodowego i wewnętrznego, technologie, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, a także samorządu pracowniczego, gospodarczego i pracodawców, sprawy związane z tworzeniem podstaw prawnych dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, dostosowywania prawa do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorców, sprawy rzemiosła, spółdzielczości oraz drobnej wytwórczości oraz usług, a także sprawy ochrony i przeciwdziałania monopoli, wolności konkurencji na rynku oraz ochrony praw konsumenta, koncesjonowania zawodów i działalności gospodarczej.

3/ Komitet Kultury i Środków Przekazuprzewodnicząca Pani Poseł Halina Molka

kontakt: halina.molka@parlamentarzysci.pl

   Sprawy: polityki kulturalnej i informacyjnej państwa, w tym rozwoju kultury i sztuki, twórczości, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa kulturalnego, prasy, radia i telewizji, wydawnictw, społecznego ruchu kulturalnego oraz współpracy kulturalnej z zagranicą.

4/ Komitet Infrastruktury – przewodniczący Pan Poseł Jacek Zdrojewski

kontakt: listy@zdrojewski.pl

   Sprawy: budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, sprawy transportu lądowego, powietrznego i wodnego, poczty oraz geodezji i kartografii, a także gospodarki morskiej, w tym morskiej floty handlowej, portów morskich, itp.

5/ Komitet Edukacji, Nauki i Młodzieży – przewodniczący Pan Poseł Mirosław Krajewski

kontakt: liber@mkverbum.pl

Sprawy: kształcenia i wychowania, oświaty, dokształcania i doskonalenia zawodowego, rozwoju nauki i postępu technicznego, badań naukowych, itp.

6/ Komitet Sprawiedliwości i Praw Człowieka – przewodniczący Pan Poseł Marian Curyło

kontakt: marianc177@wp.pl

Sprawy: przestrzegania prawa i praworządności, sądów, prokuratury, notariatu, adwokatury i obsługi prawnej, funkcjonowania samorządów adwokackiego i radcowskiego, sprawy przestrzegania praw człowieka.

7/ Komitet Obrony Narodowej – przewodniczący Pan Poseł Eugeniusz Januła

kontakt: dalbo-gen@wp.pl

Sprawy: obrony państwa, dotyczące zwłaszcza działalności sił zbrojnych, systemu oraz funkcjonowania obrony terytorialnej kraju i obrony cywilnej, wykonywania obowiązków w dziedzinie umacniania obronności przez organy państwowe i przedsiębiorstwa państwowe, organizacje spółdzielcze i społeczne oraz przez obywateli, a także sprawy zakładów przemysłu obronnego.

8/ Komitet Spraw Zagranicznych – przewodniczący Pan Poseł Bolesław Borysiuk

kontakt: bborysiuk@op.pl

Sprawy: polityki zagranicznej państwa.

9/ Komitet Finansów Publicznych – przewodniczący Pan Poseł Stanisław Stec

kontakt: stanislaw-stec@wp.pl

Sprawy: systemu pieniężnego, kredytowego i podatkowego, płac i dochodów, budżetu i planów finansowych państwa, funduszy celowych, agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa, ubezpieczeń majątkowych oraz ceł i statystyki.

10/ Komitet Rolnictwa i Rozwoju Wsi – przewodniczący Pan Poseł Ryszard Stanibuła

kontakt: stanibularyszard@wp.pl

Sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej; do zakresu działania Komisji należą również sprawy określania kierunków demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością oraz rozwoju i modernizacji infrastruktury wsi oraz problematyka związana z oświatą i doradztwem rolniczym.

11/ Komitet Energii i Skarbu Państwa – przewodniczący Pan Poseł Jan Bestry

kontakt: j.bestry@goop.pl

Sprawy: sprawy polityki energetycznej państwa, sprawy gospodarki surowcami mineralnymi o charakterze paliw kopalnych, a także sprawy przekształceń form własności, w tym głównie sektora państwowego, oraz nadzoru nad własnością publiczną w gospodarce.

12/ Komitet Polityki Społecznej i Rodziny – przewodnicząca Pani Poseł Halina Molka,

kontakt: halina.molka@parlamentarzysci.pl

Sprawy: kształtowania polityki społecznej państwa, problemów socjalnych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych i pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego i problemów osób niepełnosprawnych oraz sprawy prawa pracy ( ochrony pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy, równego traktowania w zatrudnieniu, systemów płac, walki z bezrobociem, rynku pracy, zatrudnienia i ochrony praw pracowniczych obywateli polskich w krajach Unii Europejskiej, zatrudnienia absolwentów, a także sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny, oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym i społecznym.

Zainteresowani działaniem w/w komitetach prosimy o przesłanie takiej informacji do Zarządu ZPP.

   Dodać należy, iż obszarów do ,,zagospodarowania” jest jeszcze wiele, a więc istnieje możliwość utworzenia innych komitetów. Każdy z nowo tworzonych komitetów określi tematyczny zakres swojego działania i swoją nazwę.